Events

Astronomicka expedice HP Rokycany/Plzen

English version below

Astronomický ústav UK nedávno pořídil inovativní dalekohled od firmy Unistellar - tzv. eVscope (enhanced vision telescope). Ač se jedná o malý dalekohled s průměrem primárního zrcadla 11 cm, tak možnost průběžného skládání snímků do jednoho a jeho promítání do elektronického okuláru a displeje mobilního telefonu umožňuje pozorovat celou řadu tzv. deep-sky objektů - planetárních mlhovin, galaxií či hvězdokup. Kromě prohlídky oblohy je možné dalekohled použít i na astronomická pozorování, například fotometrii planetek a zákrytů exoplanet, astrometrii planetek či zákryty hvězd planetkami.

Během druhého srpnového týdne jsem se zúčastnil astronomické expedice pořádané Hvězdárnou a planetáriem Rokycany. Primárním záměrem bylo ukázat schopnosti dalekohledu eVscope účastníkům expedice a návštěvníkům veřejného pozorování. Dílčím cílem bylo pozorování několika zákrytů hvězd planetkami.

Počasí se vydařilo a podařilo se tedy dalekohled maximálně využít. Postupně jsme dalekohled namířili na několik desítek objektů, které si pak mohli nadšení účastníci a návštěvníci prohlédnout. Nejvíce zaujala barevnost obrázků, která není běžná u klasických dalekohledů. V mezidobí jsem odpozoroval tři potenciální zakryty, nicméně vzhledem k jejich značné nejistotě v předpovědi nebylo překvapením, ze se jednalo o tzv. negativní detekce.

...

The Institute of Astronomy, Charles University recently acquired an innovative telescope developed by the Unistellar company - the so-called eVscope (enhanced vision telescope). Although it is a small telescope with a primary mirror diameter of 11 cm, the possibility of continuously stacking images into one and projecting it into an electronic eyepiece and mobile phone display allows observing a number of so-called deep-sky objects - planetary nebulae, galaxies, or star clusters. In addition to exploring the sky, the telescope can also be used for astronomical observations, such as photometry of asteroids and exoplanet transits, asteroid astrometry, or stellar occultations by asteroids.

During the second week of August, I (Josef Hanus) attended the astronomical expedition organized by the Rokycany Observatory and Planetarium. The primary purpose was to demonstrate the capabilities of the eVscope telescope to expedition participants and visitors of the public observations. The partial goal was to observe several stellar occultations by asteroids.

The weather was convenient and we managed to make the most of the telescope. Gradually, we pointed the eVscope at several dozen objects, which could then be seen by enthusiastic participants and visitors. The most interesting feature was the color of the images, which is not common with classical telescopes. In the meantime, I observed three predicted stellar occultations. However, given their considerable uncertainty, it was no surprise that these were the so-called negative detections.